Klik hier voor het Dhikr-schema

Speciale ochtend en avond lofprijzingen – uitgebreide versie (vertaling en transcriptie)

 • Lees 1 keer Ayat Al-Kursi
 • Lees 3 keer Al-Ikhlas (Qoel-hoewa-Allahoe-ahad)
 • Lees 3 keer Al-Falaq (Qoel-a’oedhoe-birabbilfalaq)
 • Lees 3 keer Al-Nass (Qoel-a’oedhoe-birabbilnass)

De woorden tussen haakjes spreek je in de avond uit (i.p.v. het woordje daarvoor).

Asbahnaa (Amsajna) wa asbahal (Amsa)-mulku lillaahi walhamdu lillaahi, laa ‘ilaaha ‘illallaahu
wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu wa Huwa ‘alaa kulli shay’in Qadeer. Rabbi
‘as’aluka khayra maa fee haathal-yawmi (Layl) wa khayra maa ba’dahu wa ‘a’oothu bika min sharri
maa fee haathal-yawmi(Layl) wa sharri maa ba’dahu, Rabbi ‘a’oothu bika minal-kasali, wa soo’ilkibari, Rabbi ‘a’oothu bika min ‘athaabin fin-naari wa ‘athaabin fil-qabri.
We zijn vanochtend ontwaakt en daarmee gaan alle schepsels Allah’s heerschappij in. Lof is aan
Allah, Er is geen God naast Allah, de Enige, Hij heeft geen deelgenoot. Aan Allah is heerschappij, en
aan Hem is alle lof en Hij heeft macht over alle zaken. Mijn Heer, ik vraag U, goedheid van deze dag
en wat daarop volgt, en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwade van deze dag en wat daarop
volgt. Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen luiheid en hulpeloze ouderdom. Mijn Heer, ik zoek
mijn toevlucht bij U tegen een bestraffing van het Hellevuur, en tegen de bestraffing in het graf.

Allaahumma bika asbahnaa(Amsaynaa), wa bika amsaynaa(Asbahnaa), wa bika nahyaa, wa bika
namootu wa ilaykan-nushoor(Almaseer).
O Allah, met Uw zegeningen beginnen wij de ochtend en met Uw zegeningen beginnen wij de
avond,met Uw zegeningen leven en sterven wij, en tot U is de Heropstanding.

Allaahumma ‘Anta Rabbee laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, khalaqtanee wa ‘anaa ‘abduka, wa ‘anaa ‘alaa
‘ahdika wa wa’dika mas-tata’tu, ‘a’oothu bika min sharri maa sana’tu, ‘aboo’u laka bini’matika
‘alayya, wa ‘aboo’u bithanbee faghfir lee fa’innahu laa yaghfiruth-thunooba ‘illaa ‘Anta.
O Allah, U bent mijn Heer, er is geen God dan U. U heeft mij geschapen en ik ben Uw dienaar. Ik
houd mij aan Uw verbond, en mijn belofte zover ik in staat ben. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het
kwaad van de schepping. Ik erken Uw gunsten die U mij gegeven hebt, en ik erken mijn misdaden.
Vergeef mij, daar er niemand is die zonden vergeeft behalve U.

Allaahumma ‘innee ‘asbahtu(amsaytu) ‘ush-hiduka wa ‘ush-hidu hamalata ‘arshika, wa
malaa’ikataka wajamee’a khalqika, ‘annaka ‘Antallaahu laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta wahdaka laa
shareeka laka, wa ‘anna Muhammadan ‘abduka wa Rasooluka. (4 x)
O Allah, ik ben een nieuwe morgen begonnen. U getuitgt, de dragers van Uw Troon getuigen, Uw
engelen en de gehele schepping getuigen, dat voorzeker U Allah bent, er is geen God dan U, de
Enige, U heeft geen deelgenoten en Mohammed is Uw dienaar en Boodschapper.

Allaahumma maa ‘asbaha(amsaa) bee min ni’matin ‘aw bi’ahadin min khalqika faminka wahdaka
laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakashshukru.
O Allah, welke gunst dan ook mij treft in de ochtend of iemand van Uw schepping, is van U alleen, U
heeft geen deelgenoot. Log behoort aan U en U danken wij.

Allaahumma ‘aafinee fee badanee, Allaahumma ‘aafinee fee sam’ee, Allaahumma ‘aafinee fee
basaree, laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta. Allaahumma ‘innee ‘a’oothu bika minal-kufri, walfaqri, wa ‘a’oothu
bika min ‘athaabil qabri, laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta. (3x)
O Allah, behoud voor mij mijn gezondheid. O Allah, behoud voor mij mijn gehoor. O Allah, behoud
voor mij mijn gezichtsvermogen. Er is geen God dan U. O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen
ongeloof en armoede en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de bestraffing van het graf. Er is geen God
dan U.

Hasbiyallaahu laa ‘ilaaha ‘illaa Huwa ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul-‘Arshil-‘Adheem . (7x)
Allah is voldoende voor mij; er is geen God buiten Hem. In Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld; Hij,
de Heer van de Opperste Troon.

Allaahumma ‘innee ‘as’alukal-‘afwa wal’aafiyata fid-dunyaa wal’aakhirati, Allaahumma ‘innee
‘as’alukal-‘afwa wal’aafiyata fee deenee wa dunyaaya wa ‘ahlee, wa maalee , Allaahum-mastur
‘awraatee, wa ‘aamin raw’aatee, Allaahum-mahfadhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa
‘an yameenee, wa ‘an shimaalee, wa min fawqee, wa ‘a’oothu bi’adhamatika ‘an ‘ughtaala min
tahtee.
O Allah, ik zoek Uw vergiffenis en Uw bescherming in deze wereld en de volgende. O Allah, ik zoek
Uw vergiffenis en Uw bescherming in mijn religie en het wereldse leven, in mijn familie en mijn bezit.
O Allah, trek een sluier over mijn geheimen en onthoud mij van pijn. O Allah, behoed mij voor wat er
voor mij is, achter mij, links en rechts en boven mij. Ik zoek bescherming bij Uw Grootheid om te
worden gedood te worden van onder mij.

Allaahumma ‘Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati wal’ardhi, Rabba kulli shay ‘in
wa maleekahu, ‘ash-hadu ‘an laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, ‘a’oothu bika min sharri nafsee, wa min
sharrish-shaytaani wa shirkihi, wa ‘an ‘aqtarifa ‘alaa nafsee soo’an, ‘aw ‘ajurrahu ‘ilaa Muslimin.
O Allah, Kenner van het onwaarneembare en het zichtbare, Schepper van de Hemelen en de Aarde,
Heer en Bezitter van alles. Ik getuig dat er geen God is dan U. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het
kwade van mijn ziel en tegen het kwade van Shaytan en zijn helpers. (Ik zoek mijn toevlucht bij U)
tegen het brengen van kwaad in mijn ziel en tegen het kwaad doen aan een Moslim.

Bismillaahil-lathee laa yadhurru ma’as-mihi shay’un fil-‘ardhi wa laa fis-samaa’i wa Huwas-Samee
‘ul- ‘Aleem .(3 x)
In de naam van Allah, die met Zijn naam niets ter wereld en niets in de hemelen kwaad doet en Hij is
de Alhorende, de Alwetende.

Radheetu billaahi Rabban, wa bil-‘Islaami deenan, wa bi-Muhammadin (sallallaahu ‘alayhi wa
sallama) Nabiyyan. (3x)
Ik ben tevreden met Allah als Mijn Heer, met de Islam als mijn religie en met Mohammed als mijn
Profeet

Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika ‘astagheethu ‘aslih lee sha’nee kullahu wa laa takilnee ‘ilaa
nafsee tarfata ‘aynin.
O Levende, O Zelf-Bestaande, bij Uw genade roep ik U aan om al mijn zaken recht te zetten. Belast
mij geen moment met het vertrouwen in mijn ziel.

‘Asbahnaa(Amsaynaa) wa ‘asbahal(Amsaal)-mulku lillaahi Rabbil-‘aalameen, Allaahumma ‘innee
‘as’aluka khayra haathal-yawmi(Layl): Fathahu wa nasrahu wa noorahu, wa barakatahu, wa
hudaahu, wa’a’oothu bika min sharri maafeehi wa sharri maa ba’dahu.
We zijn vanochtend ontwaakt en daarmee gaan alle schepsels de heerschappij van Allah in, Heer der
werelden. Mijn Heer, ik vraag U om de goedheid van deze dag. Ik vraag U om de zege, overwinning,
licht, zegeningen en leiding van deze dag. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen al het kwade wat erin zit
en voor het kwade dat het volgt

‘Asbahnaa(Amsaynaa) ‘alaa fitratil-‘Islaami wa ‘alaa kalimatil-‘ikhlaasi, wa ‘alaa deeni Nabiyyinaa
Muhammadin (sallallaahu ‘alayhi wa sallama), wa ‘alaa millati ‘abeenaa ‘Ibraaheema, haneefan
Musliman wa maa kaana minal-mushrikeen.
Wij zijn vanochtend ontwaakt in het vertrouwen van de islam en in woorden van zuiveren geloof en
in de religie van onze Profeet Mohammed en in de religie van onze vader Ibraahiem, Hij was een
oprechte moslim. Hij behoorde niet tot de afgodenaanbidders

Subhaanallaahi wa bihamdihi. (100 x)
Geprezen is Allah, alle lof komt Hem toe.

Laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu, wa Huwa ‘alaa kulli
shay’in Qadeer. (100 x in de ochtend en 10 x in de avond) – Shaytaan komt die dag niet in je buurt.
Er is geen God dan Allah, de Enige, die geen andere goden naast zich heeft, de Koninkrijk behoort
aan Hem en alle lof behoort Hem toe. Hij heeft macht over alle zaken.

Subhaanallaahi wa bihamdihi: ‘Adada khalqihi, wa ridhaa nafsihi, wa zinata ‘arshihi wa midaada
kalimaatihi. (3 x)
Geprezen is Allah. Alle lof komt Hem toe, zoveel als het aantal van Zijn schepsels en de grootte van
Zijn Tevredenheid en de Pracht van Zijn Troon en zo uitgestrekt als Zijn Woorden

Allaahumma ‘innee ‘as’aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqan tayyiban, wa ‘amalan mutaqabbalan.(3 x in
de ochtend)
O Allah, Ik vraag U om kennis die een gunst voor me zal zijn, een goede voorziening, en daden die
worden aanvaard

‘Astaghfirullaaha wa ‘atoobu ‘ilayhi.(100 x)
Ik zoek de vergiffenis van Allah en keer me in berouw tot Hem

‘A’oothu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaqa. (3 x)
Ik zoek mijn toevlucht bij de perfecte Woorden van Allah tegen het kwade, dat Hij geschapen heeft

Allahumma Salli wa Sallim ‘ala Nabeeyinna Muhammad.(10 x)
O Allah, we vragen om Uw vrede en zegeningen over onze Profeet Mohammed.

Bron: Citadel van de moslim

Je reciteert dua-qunoot voordat je in de ruku (neerbuiging) gaat of nadat je uit de ruku (neerbuiging) komt. Onderstaande kun je combineren.

Versie 1

اللّهُـمَّ اهْـدِنـي فـيمَنْ هَـدَيْـت وَعـافِنـي فـيمَنْ عافَـيْت وَتَوَلَّـني فـيمَنْ تَوَلَّـيْت  وَبارِكْ لـي فـيما أَعْطَـيْت وَقِـني شَرَّ ما قَضَـيْت فَإِنَّـكَ تَقْـضي وَلا يُقْـضى عَلَـيْك  إِنَّـهُ لا يَـذِلُّ مَنْ والَـيْت وَلا يَعِـزُّ مَن عـادَيْت  تَبـارَكْـتَ رَبَّـنا وَتَعـالَـيْت

Vertaling

O Allah, leid me samen met degenen die U hebt geleid en geef me de gezondheid, samen met degenen die U gezondheid hebt geschonken. Neem me onder Uw hoede samen met degenen die U onder Uw hoede hebt genomen. Zegen hetgeen wat U mij hebt gegeven. Bescherm me tegen het kwaad dat U hebt bestemd. U oordeelt en niemand oordeelt U. En iedereen die U als bondgenoot neemt, hij zal niet minacht worden en iedereen die U als vijand aanneemt zal nooit de smaak van glorie proeven. U bent gezegend, onze Heer, de Verhevene.

Transcriptie

Allahoemma ahdinie fieman hadayta wa 3aafinie fieman 3aafayta wa tawallanie fiemen tawallayta wa baarik lie fiemaa a3thayta wa qinie sharra maa qadayta fa iennaka taqdhie wa laa yoeqdha 3alayk, innahoe laa yadhielloe men waalayta wa laa ya3iezzoe men 3aadayta tabaarakta rabbanaa wa ta3aalayta.

Versie 2

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَعـوذُ بِرِضـاكَ مِنْ سَخَطِـك، وَبِمُعـافاتِـكَ مِنْ عُقوبَـتِك، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْـك، لا أُحْصـي ثَنـاءً عَلَـيْك، أَنْـتَ كَمـا أَثْنَـيْتَ عَلـى نَفْسـِك

Vertaling

O Allah, ik zoek toevlucht bij Uw tevredenheid tegen Uw ontevredenheid. Ik zoek toevlucht tot Uw Vergiffenis tegen Uw Bestraffing en ik zoek toevlucht bij U tegen U. Ik ben niet in staat om te voldoen aan de lofprijzing die U toekomt . U bent zoals U Uzelf heeft geprezen.

Transcriptie

Allahoemma innie a3oedhoe biridaaka min sagatik, wabimoe3aafaatika min 3oeqoebatik, wa-a3oedhoe bika mink, laa ahsie thanaa-an 3alayk, anta kamaa athnayta 3ala nafsik.

“Voorwaar, Wij hebben het (de Quran) neergezonden in de Waardevolle Nacht (Laylat-Al-Qadr). En wat doet jou weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. Daarin dalen de Engelen en de Roeh (Djibriel) met de Toestemming van hun Heer neer, met elke zaak. Vredig is het (de Waardevolle Nacht), tot aan het verschijnen van de ochtendschemering.”

[Soerat al-Qadr (97)]

De laatste tien nachten van de ramadan zijn aangebroken. Het is dé grote kans om nog harder je best te doen. In een van de laatste tien nachten zit een nacht die waardevoller is dan duizend (!) maanden.

Tijdens de laatste tien nachten deed onze Profeet (vrede zij met hem) extra zijn best. Hij maakte zijn vrouwen wakker, zodat ook zij hun best zouden doen.

In een van de laatste tien nachten zit de Nacht van de Voorbeschikking (Laylat-Al-Qadr). Wat is de waarde van deze nacht? Deze nacht is beter dan duizend maanden. Wat zijn duizend maanden? Dat zijn 83 jaren en 4 maanden. Wie Allah tijdens deze nacht aanbidt, het is alsof hij Hem meer dan duizend maanden heeft aanbeden.

‘Aisha heeft gezegd: ‘Wanneer de laatste tien [nachten] ingingen, spande de profeet (vrede zij met hem) zijn ondergewaad strakker aan, bracht hij zijn nacht wakker door en maakte hij zijn vrouwen wakker.’ [Al-Boekharie en Moeslim]

Hoe zoek je dé nacht op?

 1. Verricht veelvuldig goede daden

Aanbiddingen tijdens de ramadan zijn waardevol. Aanbiddingen die vallen tijdens Laylat-Al-Qadr kennen een nog grotere beloning. Verricht tijdens de laatste tien nachten dus extra veel aanbidding. Breng al jouw aanbiddingen naar een hoger niveau.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die het nachtgebed verricht tijdens Laylat-Al-Qadr uit geloof en hopende op beloning, al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.” [Al-Boekharie en Moeslim]

 1. Zoek de nacht extra op in de oneven nachten

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Zoek Lailat-Al-Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.” [Boekhari en Moeslim]

Laylat-Al-Qadr bevindt zich in de laatste tien nachten, waarbij er een grote kans is dat het in een van de oneven nachten zit. De oneven nachten zijn: de 21e, 23e, 25e, 27e en 29e. Er is een iets grotere waarschijnlijkheid dat de nacht op de 27e valt. Dit is niet zeker! De oprechte dienaar die deze waardevolle nacht niet wil missen zal dan ook alle nachten optimaal benutten!

 1. Zonder jezelf af (i’tikaaf)

De Profeet (vrede zij met hem) zonderde zich de laatste tien nachten af door zijn tijd in de moskee door te brengen. Door de hudige situatie is dit niet mogelijk. Probeer jezelf in een andere vorm zoveel mogelijk af te zonden. Houd hierbij rekening met het volgende:

 • Probeer zoveel mogelijk met Allah alleen te zijn
 • Vermeerder jouw gebeden, smeekbeden, loftuitingen en Quran
 • Bescherm jouw vasten extra tegen slechte invloeden
 • Verminder zoveel mogelijk de wereldse bezigheden
 1. Verricht een speciale smeekbeden

‘A’iesha vroeg de profeet (vrede zij met hem) welke smeekbede zij in deze gezegende nacht kon zeggen. Hij adviseerde haar de volgende smeekbede:

“Allaahoemma innaka ‘afoewwoen toeh’iebboe l-‘afwa fa’foe ‘annie” (oh Allah! U bent de meest Vergevingsgezinde en U houdt ervan om zonden kwijt te schelden, dus scheldt mijn zonden kwijt)

[Ahmad, At-Tiermidie en Ibn Maadjah].

O moslims, laat deze nachten jullie niet ontglippen. De maand zal ons binnenkort verlaten. De vermoeidheid zal na deze maand verdwijnen. De beloning zal, met de Wil van Allah, met ons blijven.

Wat verbreekt het vasten?

 1. Het bewust eten, drinken of roken tijdens het vasten
 2. Opzettelijk overgeven tijdens het vasten
 3. Bij een bevalling of menstruatie tijdens het vasten
 4. Het hebben van geslachtsgemeenschap tijdens het vasten

Let op: de beloning van het vasten kan tenietgaan door slechte daden zoals roddelen en ruzie maken. Is het gedurende het vasten toegestaan de tanden te poetsen? Het vasten wordt niet verbroken zolang de tandpasta niet in je keel terecht komt. Daarentegen is het beter om ‘s avonds de tanden te poetsen met tandpasta en overdag tijdens het vasten de Miswaak te gebruiken. [Sheich Mohammed Salih al-Munajjid] Men moet echter weten dat de geur die uit de mond komt van de vastende niet verafschuwd moet worden, omdat deze geur het gevolg is van het gehoorzamen van Allah. In een bekende overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “De geur uit de mond van de vastende is beter bij Allah dan de geur van muskus.” Is het toegestaan tijdens de ramadan parfum te gebruiken? Het is toegestaan parfum te dragen tijdens ramadan, dit maakt het vasten niet ongeldig. Alle geurtjes en parfums in het bijzonder maken het vasten niet ongeldig of dit nu gebruikt wordt tijdens ramadan of daarbuiten en ongeacht of het hier gaat om verplichte of optionele vasten. Wie parfum opdoet terwijl hij vast, verbreekt het vasten niet. Het is echter niet toegestaan om wierook en poedervormige parfums, zoals muskus op te snuiven. [De Permanente Commissie voor het geven van Fatwa] Sommige moslims, die gedurende Ramadan vasten, brengen het grootste deel van hun tijd door met het kijken naar videofilms, soap-series, het spelen van kaarten enzovoorts. Wat is het oordeel hierover? Moslims moeten, ongeacht of ze nu wel of niet vasten, Allah vrezen met betrekking tot hoe zij hun tijd doorbrengen. Zij moeten datgene wat Allah heeft verboden vermijden; onder andere het kijken naar obscene films, die dingen laten zien die Allah heeft verboden, zoals; (afgods)beelden, naakte en halfnaakte afbeeldingen, gezang, muziekinstrumenten, misleidende ideeën, afkeurenswaardige programma’s of andere zaken die op tv worden getoond die tegen de Wetten van Allah indruisen. “…” Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En er zijn er onder de mensen die onzinnige praat (i.e. muziek, gezang) kopen om te doen afdwalen van de Weg van Allah, zonder kennis en die het (de Weg van Allah of de versen van de Quran) bespotten. Zij zijn degenen voor wie er een vernederende bestraffing is.” [31:6) En Hij beschrijft de dienaren van de Meest Genadevolle op de volgende wijze (interpretatie van de betekenis): En (ook) degenen die geen az-Zoer (valse getuigenissen) afleggen. En wanneer zij voorbij komen aan onzinnige gepraat, gaan zij daar waardig aan voorbij. [25:72] [Sheich ‘Abd al-‘Aziz Bin Baaz] Iemand heeft last van zijn tand, de tandarts maakt zijn tanden/kiezen schoon of vult deze of trekt een tand/kies. Heeft dit invloed op het vasten? En wat als de tandarts bij het trekken van een tand/kies een verdoving geeft. Heeft dit invloed op het vasten? Geen van de zaken die genoemd zijn hebben invloed op het vasten van een vastende. Dit allemaal wordt de vastende niet ten laste gelegd. Maar het is voor de vastende bij een tandartsbezoek wel verboden om medicijnen te nemen of bloed naar binnen te slikken. De injectie die genoemd zijn in de vraag zijn eveneens niet verbrekend voor het vasten, omdat deze niet hetzelfde zijn als injecties die een alternatief zijn voor voedsel en drinken. De oorsprong is dus dat het vasten van de vastende veilig en rechtsgeldig is. Wat is het oordeel van het uitstellen van de in te halen dagen tot na de daaropvolgend Ramadan? (Dus iemand verbreekt zijn vasten met een geldige reden, maar haalt deze ‘gegeten’ dagen pas na de daaropvolgende Ramadan). Als iemand tijdens de ramadan niet vast vanwege een reis of ziekte dat is het voor deze persoon verplicht om de niet gevaste dagen in te halen vòòr de daaropvolgende ramadan. En tussen de twee vastenmaanden is er genoeg ruimte van onze Heer de Verhevene gegeven om het vasten in te halen. Als echter het vasten ingehaald wordt nà het verstrijken van de daaropvolgende ramadan, dan is het verplicht om met elke in te halen dag ook een arme te voeden (als een boetedoening, fidya). Dit is de religieuze uitspraak (fatwa) van een groep metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem). De boetedoening bestaat uit anderhalve kilogram eten wat gangbaar is in een land zoals dadels, rijst e.d. Maar wanneer iemand vòòr de aanvang van de volgende ramadan het inhaalt dan berust op hem/haar geen boetedoening. En Allah weet het beste.

Hier vind je meer informatie en hulpmiddelen voor de ramadan. Download hier onze ramadangids!