Wat is Islam?

Betekenis Islam:
Overgeven aan Allah met tawh’îd, aan Hem onderwerpen met gehoorzaamheid en het afstand nemen van shirk en haar aanhangers.

“En degene die buiten de islâm een andere religie wenst, het zal niet van hem geaccepteerd worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.” [Âl ‘Imrân (3): 85]


Pilaren van de Islam

“Islam is dat je getuigt dat er geen ware god is dan Allâh en dat Muh’ammad deboodschapper is van Allâh, dat je het gebed in stand houdt, dat je de zakâh uitgeeft, dat je (de maand) Ramadhân vast en dat je H’addj doet naar het Huis, indien je daartoe in staat bent.”

Tawh’îd en Shirk
Tawh’îd
Het één maken van Allâh in de aanbidding.

Shirk
Het toekennen van een partner aan Allâh, door naast Hem ook anderen te aanbidden.

Categorieën van Tawh’îd
• Tawh’îd ar-Rubûbiyyah

Het één maken van Allâh in de heerschappij
Tawh’îd al Ulûhiyyah
Het één maken van Allâh in de aanbidding
Tawh’îd al-Asmâ’ wa-Ssifât
Het één maken van Allâh in Zijn namen en eigenschappen

Tawh’îd ar-Rubûbiyyah

• “Zeg: “Wie voorziet jullie vanuit de hemel en de aarde, of wie bezit het gehoor en de gezichtsvermogens en wie doet het levende uit het dode voortkomen en het dode uit het levende en wie bestuurt de zaken?” Zij zullen dan zeggen: “Allâh.” Zeg dan: “Zullen jullie dan niet (Allâh) vrezen (door alleen Hem te aanbidden)?”” [……..]

• De polytheïsten erkennen de eenheid van Allâh in zijn heerschappij maar desondanks noemt Allâh hen mushrikîn omdat zij Allâh niet één maakten in de aanbidding.

Tawh’îd al Ulûhiyyah
• Aanbidding omwille waarvan Allâh de mensheid heeft geschapen.

“En ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.” [Adz-Dzâriyât (51): 56]

• Alle boodschapper zijn gestuurd om de mensen hoofdzakelijk op te roepen naar deze vorm van Tawh’îd.

“En waarlijk, Wij zonden in ieder volk een boodschapper (die zegt): “Aanbid Allâh (alleen) en neem afstand van de tâghôt (alles wat naast Allâh aanbeden wordt).”” [An-Nah’l (16): 36]

Tawh’îd al-Asmâ’ wa-Ssifât
• We dienen de volgende regels omtrent deze namen en eigenschappen in acht te nemen:
– We mogen ze niet ontkennen
– We mogen ze niet verdraaien
– We mogen ze niet vergelijken met de schepping
– We mogen niet filosoferen over hoe deze eigenschappen precies in elkaar zitten

“En niets is gelijk aan Hem, en Hij is de Alhorende, de Alziende.” [Ash-Shûrâ (42): 11]

Categorieën van Shirk
• Grote Shirk
• Kleine Shirk
• Onzichtbare Shirk

Grote Shirk
• Onder grote Shirk vallen onder andere de volgende daden:
– Het aanroepen van doden of beelden
– Het vragen van noodhulp aan doden of beelden
– Het afleggen van eed bij doden of beelden
– Het offeren voor doden of beelden
• Grote shirk is de ergste vorm van shirk en houdt in dat iemand mushrik wordt en geen moslim meer is.

Consequenties van Grote shirk
• Het maakt de daden vruchteloos

“En als zij shirk zouden plegen, dan zou datgene wat zij plachten te doen vruchteloos worden.” [Al-An’âm (6): 88]

• Allâh vergeeft niet de zonden van een mushrik die op shirk sterft

“Voorwaar, Allâh vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend (in aanbidding), en Hij vergeeft buiten dat (shirk) aan wie Hij wil.” [AnNisâ` (4): 48]

• Allah heeft het paradijs voor hen verboden gemaakt.

“Voorwaar, wie aan Allâh deelgenoten toekent; Allâh heeft waarlijk het paradijs voor hem verboden gemaakt, en zijn verblijfplaats is het Vuur. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.” [Al-Mâ`idah (5):72]

Het doet de mushrik die op shirk sterft eeuwig in de Hel vertoeven.

“Het is niet aan de mushrikîn om de moskeeën van Allâh te vullen, terwijl zij tegen zichzelf van ongeloof getuigen. Zij zijn degenen waarvan de daden vruchteloos zijn geworden, en zij zullen in de Hel eeuwig leven.” [At-Tawbah (9): 17]

Kleine Shirk
• Kleine shirk is datgene wat in de Qor’ân of unnah (profetische overleveringen) shirk is genoemd, maar niet behoort tot grote shirk.
• Hiertoe behoren:
– Riyâ’
– Het zweren bij iets anders dan Allâh
– Het zeggen van: “Wat Allâh wil en die-en-die wil.”

Consequenties van Kleine shirk
• Verminderen van het geloof in de eenheid van Allâh.
• Kleine shirk maakt een moslim niet afvallig, en noch doet het hem eeuwig vertoeven in de hel.

Onzichtbare Shirk

“Zal ik jullie niet berichten over datgene wat angstaanjagender is voor jullie dan al-masîh’ad-dadjjâl (de valse messias)?” Zij zeiden: “Jazeker!” Hij zei toen: “Onzichtbare shirk; een man staat op en verricht het gebed en maakt zijn gebed mooier, omdat hij ziet dat een andere man naar hem kijkt.” (Ah’mad)